Diákélet az elmúlt 20 év alatt

Az adatközlő jelentések, a pedagógiai gyűlések jegyzőkönyvei segítséget nyújtanak abban, hogy felidézzük iskolánk 20 éves múltjának oktató- nevelő munkáját. A feljegyzett tények és a megörökített események igazolják az intézmény „alma mater” voltát.

A kezdeti évek diákéletét fiatal pedagógusok ötletei tették színesebbé. Szervezett keretek között nem működött diáktanács. De sajátos jelleget adott a cserkészet működtetése. Az Urmánczy Nándor nevű cserkészcsapat az iskolai diákjait tömörítette és sajátos tevékenységeivel (próbáztatások, iskolai és egyházi ünnepségek, nyári táborok) gazdagította az iskola neveléstörténetét. A tavalyi tanévben elindult a cserkészet újjáélesztése, lezajlott a jelentkezők próbáztatása. A csapatok kialakítása és tevékenységi tervük összeállítása a közeljövőben fog megtörténni.

A hivatalos jelentésekben először az 1999-2000-es tanévben jelennek meg adatok a Tanulók Tanácsának megalakulásáról. Konkrét tevékenységekről az I-IV osztály diáktanácsa számol be a 2002-2003-as iskolai évben, de a következő tanévtől a líceum diáktanácsa már iskolaújság kiadásával dicsekedhet. Jelenleg a diáktanács bár nem törvényesen bejegyzett egyesület, gazdag tevékenységek indítványozójaként szerepel az iskola életében. Ilyen tevékenység például: iskolaújság szerkesztése (Kiskopé-I-IV osztály, Keménypressz- V-XII. osztály), bulik szervezése (szüli-buli, Halloween, Bálint napi buli, farsang), mini-olimpia- sportversenyek, faliújság, zsíros kenyér akció, suli-rádió vezetése.

Kezdetben a tanórán kívüli tevékenységek tárháza szegényes volt: az első év jelentésében olvasható a szombat esti táncház és a vasárnap esti video est. Ezután évente bővül a diákokat foglalkoztató tevékenységek sora, ezek elsősorban versenyek, évfordulók- megemlékezések, kulturális műsorok, sporttevékenységek, tantárgyversenyek, kirándulások és táborozások ágazataira taglalhatók. Ahhoz, hogy értékelni tudjuk a jelenlegi foglalkozásokat ismerni kell azokat a tevékenységeket is, melyek ezelőtt 20 évvel elindították a diákéletet.

Az 1993-1994-es tanév jelentése a következő versenyekről számol be: történelem verseny, „Szállj költemény, szólj költemény” szavalóverseny, ügyességi verseny. A következő tanévek jelentései szerint fokozatosan tovább bővül a versenyek repertoárja a következőkkel: mesemondó verseny, szavalóverseny román és magyar irodalomból, népdalverseny, irodalmi verseny, viccmondó verseny, közlekedési verseny, rajzverseny, tánc és népdalvetélkedő, József Attila szavalóverseny, vetélkedő iskolánk névadójáról, Bibliaismereti verseny, egyháztörténelmi vetélkedő, logikai játékok versenye, angol-német nyelvi vetélkedő, tehetségkutató verseny, háziolvasmány vetélkedő, Counter strike verseny, rejtvényfejtő verseny, az 1242-es tatárjárás témájú történelemi vetélkedő, az Egyiptom művészete a fáraók korában című történelmi vetélkedő.

Az évfordulók, megemlékezések sora a jelentések alapján 1992-1993-ban kezdődik el osztályszínten, melyet a pedagógusok március 15 emlékére rendeznek. 1996-1997-es tanévtől ünnepséget tartanak Kemény János, iskolánk névadójának tiszteletére és a március 15-i előadás már városszintű rendezvényként van megemlítve. Ezután bővül a történelmi és irodalmi megemlékezések sora tanévenként a következő rendezvényekkel: A költészet emléknapja, „Ady Endre emlékére”, Dsida Jenő és Szilágy Domokos emlékére, Benedek Elek emléknap, a Székely Kultúra napja, az iskola újraalapításának 10 évfordulója és 130 éves a maroshévízi magyar oktatás (1999-2000 tanév), megemlékezés október 6 és 23 eseményeire, január 24- az egyesülés emlékezete, Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója, emlékezés az agyagfalvi nemzetgyűlés napjáról, Holokauszt emléke, megemélkezés Bocskai Istvánról, emlékezés a Trianoni békeszerződésről, román irodalmi évfordulók (Mihai Eminescu, George Bacovia, Mihai Sadoveanu). Sőt a 2008/2009-es tanévben már a romák napjáról is megemlékeztünk.

A kulturális műsorokat figyelve felfedezhetjük, hogy a kezdeti tanévek életében fontos szerepet töltöttek be az évharmadzáró kulturális műsorok, melyek osztály-, illetve iskolaszinten kerültek megrendezésre. A 2000-2001-es tanévtől iskolai évi ünnepi műsorról számolnak be az intézményvezetők. Minden évi jelentésben szerepelnek a Mikulás napi, karácsonyi köszöntők, március 8 és anyák napi ünnepélyek. Az iskola tevékenységének sajátossága a hagyományápolás és hagyományteremtés összefonódása. Ezt biztosítják az évente megszervezett farsangi álarcos bálok úgy az elemi, mint a gimnáziumi és líceumi szinten.

Jellegzetes tevékenységek jelentek meg a diákok életében, amikor iskolánkhoz csatlakozott a líceumi diáksereg a 2003-2004-es tanévtől. Az újonnan jött diákok hagyományt teremtettek azzal hogy megszervezték az első gólyabált és az első nagykorúsítási ünnepséget. Ezután minden évben megrendezésre került e két „beavató ünnepség”.

Gyerekeinket a toleranciára nevelés céljából bevontuk az interkulturális Mozaik projektekbe, amit a Pestalozzi Alapítvány támogatott anyagilag. Ezen belül sokszínű tevékenységekben vettek részt ciklusonként a diákok: „Együtt éljünk” óvodásoknak, „Együtt” elemi osztályoknak, „Játéksziget” középiskolás diákoknak, „Interetnikus kupa” líceumi diákoknak, „A természet, a barátság forrása” szintén középiskolás diákoknak szervezett kisprojekteken belül.

A sporttevékenységeket vizsgálva arra a következtetésre jutunk, hogy a 20 év alatt csak nagyon kevés diákunk értette meg a szállóige fontos üzenetét: „Ép testben, ép lélek”. Sok diáknak kedvenc tanórája a testnevelés, de a jelentések kevés sportrendezvényről és kevés versenyeredményről számolnak be. Ezen kevesek közt szerepel a futóverseny és városi labdarugó bajnokság az 1994-1995-ös tanév jelentésében. A 2001-2002-es tanévben iskolánk tanulója (Tankó Tímea) 2. helyezést nyert el a megyei atlétikai versenyen és részt vett az országos versenyen. Ebben az évben lezajlott egy kosárlabda bajnokság is. A 2004-2005-ös tanévtől minden év beszámolójában olvashatunk iskolai szintű kosárlabda és labdarugó bajnokságokról. A következő tanévvel kapcsolatosan asztaltenisz bajnokságról és síversenyről találunk adatokat. Az utóbbi tanévekben iskolánk fontos feladatának tartja egy labdarugó csapat létrehozását, felkészítését és versenyképessé tételét.

Az 1992-1993-as jelentés rögzíti először a tantárgyversenyeken való részvételt: matematika tantárgyverseny, IV. osztályos matematika verseny, Zrínyi Ilona matematika verseny. A következő tanévtől beszámolót olvashatunk a magyar és kémia tantárgyversenyekről. Az 1997-1998-tól fontos versenyként említődik meg a Kurutty általános műveltségi vetélkedőn való részvétel. A következő iskolai években hozzáadják a tantárgyversenyek sorához a földrajz, az angol, a román nyelv és irodalom, a római katolikus vallás tantárgyak versenyeit. Ezen kívül a következő megmérettetésekre jelentkeztek tanulóink: Nemes Tihamér informatika verseny, Candin Liteanu kémiaverseny, Bolyai Farkas országos színtű tantárgyvetélkedő, Európai Unió témájú versenyek, Kárpát medencei szaktárgyi levelezési verseny, Simony Zsigmond helyesírási vetélkedő, Ion Creangă alkotóverseny román irodalomból, +- Poezie interdiszciplináris verseny, Bukovina Interetnikus Kupa (sportvetélkedő). Ha az eredményeket vizsgáljuk diákjaink nagy része jó és nagyon jó helyezést érnek el a megyei szakasz román nyelv és irodalom, földrajz, angol és római katolikus vallásversenyeken. Az országos szakaszra elért diákjaink legjobbjai dicséretteltértek vissza.

A kirándulások, táborozások témakört vizsgálva a jelentések először 1995-1996-os tanévben rögzítenek adatot a homorodfűrdői matek táborban való részvételről (3 tanuló) és 1996-1997-es tanévben egy kolozsvári kirándulásról. Ezután évente minden jelentésben egy-egy kirándulás beszámolójáról olvashatunk. Célpontjaik: Gyergyószentmiklós, Gyulafehérvár, Súgó barlang, Szárhegy, Kolozsvár, Marosvásárhely, Szent Anna tó, Marosvécs, Erdélyi körút, Dél- Erdély, Nagyvárad. A legutóbbi tanévekben hagyománnyá vált, hogy iskolánk május/június hónapban egy 3 napos tanulmányi kirándulást szervez diákjainak. A 2008/2009-es tanévben 4 napos kirándulás élményével gazdagodhattak diákjaink, melynek végállomása a Vaskapu volt. A pedagógiai gyűlések jegyzőkönyvei szerint az 1991/1992-es tanév értékelő összejövetelén rögzítettekből adatokat olvashatunk két táborozás szervezéséről: marcali tábor (július) és Győri táborozás (augusztus 18-30). Az 1993-as nyári vakációra ajánlott tevékenységek között szerepel egy magyarországi nyelvi tábor programja, de lezajlásáról nincs további adat. 1997 májusában készült jegyzőkönyvben szerepel a marcali cserekapcsolat kialakításának támogatása. A 1997 júniusában készült jegyzőkönyv arról számol be, hogy a Juliánus Alapítvány felajánlott iskolánk 5 tanulójának részvételt táborozásra és szükség van kísérőre is. 1999 július 23-30 között lezajlott egy năvodari táborozás, melynek szervezési kérdéseit tartalmazza a június 29-i jegyzőkönyv. A 2002-2003-as évi jelentés a következő táborokban való részvételről tájékoztat: marcali olvasótábor (15 diák), zánkai jutalomtábor (1 tanuló), balatonvilágosi és szőcsénpusztai tábor.

A 2004-2005-ös tanév beszámol egy angol nyelvtáborról (2 tanuló), tusnádfürdői Newman informatika tábor (2 tanuló), a Duna televízió által hirdetett tábor (2 tanuló), ingyenes tábor és jutalomtábor (4 tanuló) adatairól. A következő tanév beszámolóiban olvashatunk arról, hogy egy diákunk részt vett a Rákóczi Alapítvány által szervezett Magyarságismereti Mozgótáborban, 1 tanulónk jutalomtáborban Zánkán és 3 tanuló a Tusnádfürdőn megrendezett Európai Uniós táborban.

A 2006-2007-es tanévtől minden nyáron 6-7 tanuló vett részt a bernecebaráti művészeti alkotótáborban a budapesti XV. Kerület önkörmányzatának jóvoltából.

Megállapíthatjuk a tevékenységek elemzése során, hogy iskolánk tanévről-tanévre tapasztalatokban gazdagodott tevékenységei által. Ezen tevékenységek nevelnek, emberi közösségeket építenek. Arra is lehetőséget kapnak diákjaink, hogy kipróbálhassák magukat különböző műveltségi területeken, fejleszthessék képességeiket és kibontakoztassák tehetségeiket. Tudjuk azt, hogy ha fiataljaink aktívan részt vesznek a diákéletben, akkor a jövőben képessé vállnak az együttműködésre és különböző kulturális tevékenységek szervezésére, igénylésére. Ilyen fiatalokra van szükségünk ezen tájakon, ilyen fiatalokat akar nevelni iskolánk…

Deme Gabriella
Helyettes igazgató