Igazgatói beszámoló a Kemény János Elméletii Líceum szakmai munkájáról 2008 július 1 és 2010 január 29 között

Igazgatói kinevezésemet 2008 július 1-től a tanfelügyelőségtől, majd augusztus 1-től a minisztériumtól kaptam, miután sikeresen versenyvizsgáztam erre az állásra 2008 áprilisában. Már a versenyvizsgám után kiválasztottam a helyettes igazgatót Deme Gabriella vallástanár személyében, habár a kollégák közül más személy is szóba jött. Nem bántam meg ezt a döntést a mai napig sem. Az alábbiakban igazgatóságom legfontosabb eseményeit kívánom összegezni, továbbá az intézmény életében végbement folyamatokat elemezni és értékelni. Annyit előre elmondhatok, hogy ez a tanév nagyon mozgalmas volt iskolánk tanulói és pedagógusai számára egyaránt. Számos új feladattal találkoztunk, melynek megoldásában néhány munkatárs lelkes hozzáállása meghozta a várt eredményeket.

Ennek az állásnak az elfoglalása egybeesett elődöm, Mohácsek Ákos igazgató úr nyugdíjba vonulásával és akkor úgy gondoltam könnyű dolgom lesz. Az iskola anyagi felszereltsége egy-két dolog kivételével nagyon jó. Mindenünk megvan ahhoz, hogy minőségi munkát tudjunk végezni. Az egy-két hiányos dolog alatt a kémia és fizika laboratóriumok bútorzatát értettem, amire a saját jövedelemből jutna is pénz. Csak folytatnom kell az elődöm által jól kitaposott, elegyengetett utat, amire rávezetett helyettes igazgatóként. Úgy gondoltam, szereztem annyi tapasztalatot, hogy minden gördülékeny legyen. Tévedtem. Túl sok változás ment végbe a tanügyben ebben az időszakban, amikre eddig nem volt példa és talán magam is túl magasra emeltem a mércét.

Mielőtt a tényleges igazgatói munkát megkezdtem volna egyedi esettel találtam szemben magam. Első alkalommal szervezték meg az érettségit a mi iskolánkban. Habár a feladatom csak a vizsgafeltételek megteremtése volt 183 tanuló számára, úgy éreztem itt az alkalom arra, hogy megtanuljam egy érettségi lebonyolítását, folyamatát.

Célkitűzéseink, feladataink:

Ezeknek a megfogalmazása a tanév elején történt:

Tanulóink a kor követelményeinek megfelelő idegen nyelvi, informatikai ismeretekkel, általános műveltséggel rendelkezzenek. Ezért fontos a tanulók érdeklődésének felkeltése, sikerélményekhez juttatása. Tanulási, önálló ismeretszerzési technikák megismertetése, informatikai eszközök használatának gyakoroltatása, a tanulók motiválása az élethosszig tartó tanulásra.
Készítsük fel diákjainkat a továbbtanulásra. A tanulók sikeres felkészítése a VIII. osztály végi, érettségi és felvételi vizsgákra.
Tanulóink ismerjék az erkölcsi normákat, értékeket, a család szerepének fontosságát, a viselkedési szabályokat. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások során a megfelelő erkölcsi és viselkedési normák megismertetése és elfogadtatása. A család szerepének, a családi munkamegosztásnak, a háztartás vezetésének, gazdálkodásnak, a családtervezésnek megismertetése a tanulókkal.
Ismerjék iskolánk, városunk, nemzetünk hagyományait, kiemelkedő egyéniségeit, történelmi eseményeit. Hagyományok ápolása, rendezvények, kirándulások szervezése.
Alakítsuk ki diákjainkban az egészség, az egészséges életmód, a helyes életvitel, a sport, és mozgás, a természet, a környezet helyes szemléletét. Az egészség megőrzésével, az egészséges életmód kialakításával kapcsolatos alapvető ismeretek átadása, az igények felkeltése. Sportrendezvények szervezése, a mindennapi sportolási lehetőség biztosítása, versenyeken való részvétel megszervezése.
Karoljuk fel és neveljük az esztétikumra, a művészetekre fogékony tehetségeket. A művészetekre, esztétikumra fogékony tanulók nevelésének feladatai igen széleskörűek, hiszen a tanulói érdeklődés, igény felkeltése a tanórai, a tanórán kívüli foglalkozások keretében lehetséges. A tanároknak élni kell a tananyag adta lehetőségekkel, de az ünnepélyek, rendezvények szervezése is lehetőséget teremt minderre.
Segítsük a hátrányokkal küzdő tanulókat. Iskolánkban igen nagy létszámban fordulnak elő hátrányokkal, hiányosságokkal rendelkező tanulók, ezért fontos feladatunknak tartjuk, hogy mindezek minél előbb kiderüljenek és segíteni tudjunk. Feladatunk a helyzetfelmérés, diagnosztizálás, a segítő, felzárkóztató foglalkoztatások megszervezése, a gyermek és ifjúságvédelmi felelős tájékozódása. Fontos a tanári munkában a tanulókkal való differenciált foglalkozás. Feladataink a személyiségfejlesztéshez, képességek kibontakoztatásához, készségfejlesztéshez, magatartási, tanulási problémák megszüntetéséhez, a diákok felzárkóztatásához és a szociális hátrányok enyhítéséhez kapcsolódnak.

I. Iskolánk személyi és tárgyi feltételrendszerének alakulása:

Az intézmény rendelkezésére a 2008/2009-es tanév indulásakor 18 címzetes és 5 helyettesítő pedagógus állt. 4-en I fokozattal, 14-en II-es fokozattal, 3-an véglegesítő vizsgával rendelkeztek, 1 kezdő és 1 nem szakképzett pedagógus. A tanító személyzet munkáját 1 főkönyvelő, 1 titkárnő, 1 könyvtáros, 1 informatikus, 1 adminisztrátor, 3 takarítónő, 3 fűtő, 1 sofőr és 1 munkás segítette. A nehézséget, mint minden évben a betöltetlen magyar állás okozta. Szeptember 9-én, az utolsó elosztáskor kaptunk szakképzett magyar tanárt, aki az előző tanévben is tanított iskolánkban és nem voltunk a munkájával megelégedve. Mivel más választási lehetőségünk nem volt, kénytelenek voltunk elfogadni. Egészségi okok miatt ebben a tanévben is sokat hiányzott, míg végül a II. félévtől kezdve nyugdíjaztatta magát. A magyar állást szakképzetlen tanár foglalta el ettől a perctől fogva. Október folyamán még 26 számítógépet kapott iskolánk, ezért decemberben a fél informatika-rendszergazda állást a tanfelügyelőség engedélyezte egészre növelni. Ami még gondot okozott: az új címzetes román tanárnő (Mureşan Mariana) szülési szabadságra ment november 1-től és az ő helyettesítését az iskolában levő szakképzett kollégákkal oldottuk meg. Jó lenne kialakítani egy stabil tantestületet címzetes tanárokkal. De az évek óta betöltetlen magyar és angol állás, valamint az évente nyugdíjba vonuló kollégák megüresedett posztjai ezt nem engedélyezik. Nem mintha elégedetlen lennék a kezdő, vagy helyettesítő tanárokkal. Lelkesek, tanulékonyak, de mire megszoknák az iskola belső szabályzatát, megismerkednének hagyományainkkal, a tanulókkal és szüleikkel, arra vége az évnek és tovább állnak.

A tanév kezdete előtt versenyvizsgát hirdettünk meg a nyugdíjba vonult fűtő állására.

A tanulólétszám:

Igyekeztünk a tanulólétszámot fenntartani, hiszen az évek során mindinkább csökkenést tapasztaltunk. A 2008-2009-es tanévben óvodásokkal együtt 285 tanulónk volt. Nagyon komoly gyermekösszeírást végeztünk 2008 novemberében, illetve 2009 januárjában. Meg is volt az eredménye, mert két I osztályt indítottunk (amire példa 4 évvel ezelőtt volt) és két V. osztályt. Elég nehéz volt jóváhagyást eszközölni a tanfelügyelőségtől ezekre az osztályokra. Többszörös kérés és memórium benyújtása után 2009 augusztusában kaptunk engedélyt arra, hogy 35 gyerekkel két ötödik osztályunk legyen. Így a 2009-2010-es tanévet összesen 304 tanulóval és óvodással kezdtük.

Ami az anyagi erőforrásokat illeti: könyvállományunkat 3106,26 lej értékben vásárolt könyvekkel bővítettük, sportszereket 2776,91 lejre, didaktikai eszközöket biológia, kémia, fizika, matematika, földrajz tantárgyakból összesen 129859,95 lejre vásároltunk. Saját jövedelemből és a szülők hozzájárulásával kiegészítettük az óvoda bútorzatát, kicseréltük a helyettes igazgatói iroda bútorát és külső játszóteret hoztunk létre az óvodások számára. Iskolánk bejáratához közel egy szekrényt készíttetünk a tanulók által szerzett oklevelek és kupák számára. 2008 októbere folyamán a meglévő ,,Kantin-bentlakás-szolgálati lakások” terv kivitelezéséhez pénzt is kaptunk kormányrendelet által: 261000,00 lejt. Ahhoz volt elég ez a pénz, hogy a szükséges építkezési engedélyeket beszerezzük, licitáljuk az építkezést. Természetesen az önkormányzat megint kivonta magát az egész alól, mindent magunk kellett elvégeznünk. Szerencsére a könyvelőnőnek már volt ezen a téren tapasztalata és óriási segítséget nyújtott. Megóvták a licitet és az ügy Bukarestbe került. Ha az építő cég nem lép közbe, akkor elvesztettük volna a pénzt, mert nem tudtuk volna idejében befejezni az építkezést. Ismét szemben találtuk magunk az ellenzékkel. Már nem volt amiért megállítani a dolgok menetét, amikor ellenőrzést kaptunk az építkezés alatti föld tulajdonjoga miatt. Szerencsére ez a kérdés, ha nem is véglegesen, de megoldódott. A pénz végül is az építkezés alapjának egy részére volt elég és azóta sem haladtunk tovább.

Két informatika termet működtettünk 2008 őszétől, mert 26 új számítógépet, sokszorosítót kaptunk, vásároltunk egy interaktív táblát, 2 sokszorosítót (fehér-fekete, titkárság és színes, igazgatói iroda). A fent megjelölt összegen kívül a tornaterem számára röplabda hálótartókat, labdákat rendeltünk.

Nem valósult meg a tervezett beruházásokból a fizika és kémia laboratóriumok bútorzatának a kicserélése, mert nem engedélyeztek semmilyen vásárlást még saját jövedelemből sem.

II. Tanulmányi- és versenyeredmények:

Nagy változások nincsenek az előző évekhez viszonyítva. 5 tanuló osztályismétlő a hiányzások miatt (roma gyerekek, 2 %), a tanulók 18%-a 5,00-7,00, 41%-a 7,00-9,00, 39%-a 9,00-10,00 általános között mozog. Hagyományaink szerint megejtettük az év végi teszteket és az eredményeket összehasonlítottuk az éves lezárásokkal. Az egységes dolgozatokról 3 tanuló hiányzott (beiskolázatlanok a VII. és VIII. osztályból), a kapott jegyek 2 és 10 között mozogtak. A 17 érettségire jelentkezett tanulóból mind a 17-nek sikerült a vizsgája. Büszkék vagyunk a tanulmányi versenyeken jó helyezést elért tanulóinkra: Nagy Bernadette (VII. osztály) román nyelv és irodalom, országos szakasz, Ion Creangă kreativitás versenyen a résztvevő 9 tanuló I., II., III. díjat kapott, a Ionel Teodoreanu román tantárgyverseny körzeti szakaszán az iskolánkat képviselő 6 tanuló ugyancsak I., II., III. helyezést ért el. A román tantárgyverseny nyerteseinek díjazása nálunk történt a díszteremben a román szak- tanfelügyelőnő szervezésében. Csibi Ervin és Pop Zsolt képviselte iskolánkat a megyei TIC versenyen, miután a körzeti szakaszon I és III. helyet szereztek. Nagyon jó eredmények születtek a Bolyai Farkas Elméleti Líceum által szervezett tantárgyversenyen. Közülük a legkiemelkedőbb Makó Tünde (XI. osztály) dicsérete az Anonymus versenyen (A magyarság történelme). Síző és karatés tanulóink sok országos versenyt nyertek. Ezeket a tanulókat év végén jutalomkönyvben részesítettük.

III. Oktató, nevelő tevékenységek:

Bár az iskolai élet a tanításról-tanulásról szól, álláspontom szerint a mai iskola elsősorban nevelési-oktatási intézmény. Nem mintha nem tartanám fontosnak a tanulmányi átlagok akár néhány századnyi növekedését, de nagy hangsúlyt kell helyezni az osztályzattal nem mérhető kompetenciák kialakítására és fejlesztésére: önismeret, tolerancia, vitakészség, kommunikációs készség, konfliktuskezelés, stb. A nevelési tevékenységeket nem részletezném, mert részét képezik a diákéletnek. Elég, ha számszerűen érzékeltetem azt, hogy a 2008-2009-es tanévben több, mint 100 tevékenységet szerveztünk vagy tevékenységen vettünk részt. Versenyek, történelmi megemlékezések, kirándulások, kulturális műsorok, bálok, kiállítások, stb.

IV. Szakmai fejlődés, továbbképzések:

Az oktatás jelenlegi helyzetében a különböző műveltségi területek ismeretanyagának modernizálása mellett még nagyobb szükség van a módszertani megújulásra. Hagyományos oktatási eszközökkel, hagyományos frontális osztálymunkával a mai gyerekkel nem lehet eredményt elérni. A diáknak meg kell tanulnia megérteni és kezelni a problémát, a tanár csak azokat az információkat, eszközöket biztosítja számára, melyek szükségesek a megoldáshoz. Ez egy új pedagógiai munkastílust, funkciót jelent. Ezen a területen indultunk el, amikor célul tűztük ki a továbbképzéseken való részvétel számszerű növekedését (Iskolaprogram). Havonta megtartottuk a tanügyi káderek módszertani tevékenységét. Ebben a tanévben 9 tanár vett részt az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza által szervezett Egységes dolgozat és Érettségi javítási továbbképzőn (szeptember, június), 20-an pedig az Academica informatika kurzuson (február-április). Mindkét továbbképzőn krédit pontokat szereztek a kollégák. Ugyancsak szakmai felkészítőn vett részt a könyvelőnő, a könyvtáros, az adminisztrátor és 2 fűtő. Iskolánk minden címzetes tanára feliratkozott a Pestalozzi alapítvány által rendezett továbbképzésekre, amelyek témái: Aktív tanítási módszerek, Interkultúrális nevelés, Projektek írása. A kurzusokat Székelyudvarhelyen és Marosfőn tartották, a zárókonferencia Székelyudvarhelyen volt, társítva egy Szárhegyi közös kultúrműsorral, amelyen tanulóink és a Miron Cristea általános iskola tanulói vettek részt. Ezeknek a képzéseknek és azt követő tevékenységeknek a lényege az volt, hogy közelebb hozta egymáshoz a Maroshévízen élő etnikumokat a pedagógusok és gyerekek szintjén. A tevékenységek: Játéksziget (5 iskolából résztvevő gimnazista tanulókkal), Együtt (közösen a Miron Cristea elemi osztályaival), Jön a Mikulás (a Bűvős Erdő egyik óvodáscsoportjával), A suceavai interetnikus sportrendezvény (több, mint 10 nemzetiség vett részt), A természet a barátság forrása (A Sf. Ilie V. osztályával). A tevékenységekre 6750 lejt pályáztak és nyertek a tanügyi káderek.

V. Az iskola alapdokumentumai:

Az iskola belső rendszabályzata valójában minden évben módosul. A 2009-2010-es tanévben olyan intézkedéseket, szabályokat vezettünk be és fogadott el a vezetőségi tanács szpeciálisan a mi iskolánkra vonatkozóan, amelyek szigorítják a tanulók kihágásait követő büntetéseket, pontosabban leszögezik iskolánk belépési és benntartózkodási rendjét tanulóink és az idegenek számára, megszabják a kilépési feltételeket, a szülői igazolások számát, stb. Ezen intézkedések eredményeképpen (a statisztikák szerint) sikerült csökkenteni az igazolatlan hiányzások számát, általában a hiányzások számát, az emiatt levont magaviseleti jegyek száma is természetesen csökkent.

Az alapdokumentumok közé tartozik iskolánk tevékenységi terve, a vezetőségi tanács munkaterve, az igazgató menedzseri terve, a Minőségellenőrző bizottság jelentése és javaslata, évi és félévi jelentések, de ezek nagyon sok változáson nem mentek át az előző évhez viszonyítva.

VI. Az iskola működéséhez szükséges dokumentumok:

A tanév elején felújítottuk az iskola egészségügyi engedélyét, jóváhagyattuk a tűzoltósági engedélyt, fűtési engedélyt, az iskolabüfét átalakítottuk levéltárrá és ehhez is rengeteg engedélyre volt szükségünk. A levéltári dokumentumokat kiválogattuk és a törvény által előírt módon rendszereztük, lefűztük. Mindez több hónapos munkát igényelt a személyzettől. Megtettük a szükséges lépéseket az iskola alatti terület telekkönyveléséhez, de anyagi okok miatt elakadt minden az önkormányzatnál.

VII. Az intézmény gazdálkodásáról:

Intézményünk nehéz, de sikeres gazdasági évet zárt (2009). A költségvetésben a IV. évharmadban bekövetkező megszorításokat szerencsésen átvészeltük. Az iskola gazdálkodása rendkívül feszes, takarékos. Ez lehetővé tette azt, hogy iskolánk teljesítette a vállalt kötelezettségeket, biztosította az oktatáshoz szükséges feltételeket, idejében rendezte a kifizetéseket, teljesítette saját bevételi terveit, igyekeztünk enyhíteni a 2010-es év gazdasági nehézségeit, annak ellenére, hogy december folyamán a tanács már nem tudta folyósítani a nekünk kijáró összeget a költségvetésből.

VIII. Anyagi támogatások, juttatások: A 2008-2009-es tanévben a személyzet prémiumban részesült a 2%-os alapból, amelynek kiosztásához egy új kritériumrendszert állapítottunk meg. Valójában ez alapján mindenki pályázhatott a prémium egy részére érdemei alapján. 2009 november ezt az alapot eltörölték. 2009 januárjától a takarító személyzetnek 10%-os pluszfizetést adtunk a munkakörülmények miatt, de ennek folyósítását is 2010 januárjától kénytelenek voltunk megszüntetni. Érdemfizetést kapott: Madarász Kinga, Benedek Botond, Sajgó István, Séra Ilona. Érdemfokozatot Deme Gabriella. Didaktikai eszközök vásárlására a tanügyi káderek 100 eurót kaptak. A hátrányos helyzetű tanulók ingyenes tanszercsomagban, ösztöndíjban részesültek (3000,00 lej), líceumi pénzt 6960,00 lejt adtunk, azok akik nem az iskolabusszal ingáznak visszakapták az utazási költséget. Minden tanuló részesült a ,,Szülőföldön magyarul” pályázat támogatásában. Tevékenységek támogatására 3739,40 lejt szereztünk.

Összességében úgy ítélem meg, hogy a Kemény János Elméleti Líceum jelen formájában az anyagi feltételekben, a pedagógusok felkészültségében, hozzáállásában, diákjaink mentalitásában, a szülők iskoláról kialakított véleményében olyan értékeket képes felmutatni és olyan értékeket képvisel, amelyeket a jövőben is érdemes támogatni. Természetesen továbbra is célunk a változó körülményekhez történő folyamatos alkalmazkodás, úgy, hogy a közben elért eredményeink ne vesszenek el, ne kerüljenek hátrányba, a befektetett szellemi és fizikai munka ne vesszen kárba.

Séra Ilona